ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 02-218-8795, โทรสาร 02-218-8795
www.thaiendodontics.com E-mail: thaiendodontics@yahoo.com

แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิก
(พฤษภาคม 2560)


ท.
สมาชิกสามัญ คือ

  1. ทันตแพทย์ที่ได้รับการอบรมทางสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์มาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรเป็นผู้ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์จากทันตแพทยสภา

สมาชิกสมทบ คือ ผู้มีความสนใจในวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์