หนังสือ"การรักษาความมีชีวิตของฟัน" ฉบับปรับปรุง

หนังสือ"การรักษาความมีชีวิตของฟัน"
ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนจำกัด เพียง 300 เล่ม
ซื้อด้วยตนเองที่ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราคาเล่มละ
600 บาท
หรือ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เล่มละ 650 บาท
รวมค่าส่ง
รายได้ร้อยละ 5 ต่อเล่ม มอบให้ห้องสมุดสมนึก พน
ทรัพย์ หรือภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น