การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 2564

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ด้วยสมาคมเอ็นโดตอนด์ติกส์ไทยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยทางทันตกรรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
และต้องการสนับสนุนให้ทันตแพทย์ทำงานวิจัยในสาขานี้มากขึ้น คณะกรรมการสมาคมจึงมีมติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังต่อไปนี้

 

 

รายะเอียดการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

ใบสมัครทุนวิจัย

สัญญาให้ทุนเพื่อดำเนินโครงการวิจัย