สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ขอแสดงความยินดีกับรศ.ทพญ.คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ขอแสดงความยินดีกับรศ.ทพญ.คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่๔