ทุนงานวิจัย 2566

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

ด้วยสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยทางทันตกรรมในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และต้องการสนับสนุนให้ทันตแพทย์ทำงานวิจัยในสาขานี้มากขึ้น คณะกรรมการสมาคมฯจึงมีมติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท 
 

ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียดคุณสมบัติและกำหนดการสมัครทุน

fg11a

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทุนวิจัย ปี 2566

 fg11a