“World Oral Health Day 2023”

“World Oral Health Day 2023”

ด้วยความตระหนักในความสำคัญของสุขภาพช่องปาก ต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนองค์กรภายในวิชาชีพทันตกรรม และองค์กรสุขภาพภาครัฐ เป็นภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก “World Oral Health Day 2023” ที่มีงานแถลงข่าววันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องลาดพร้าว 1-3 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ลาดพร้าว และจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 มีนาคม 2566

กิจกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรดำเนินการ มีเช่น การรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดบริการทันตกรรมฟรี, การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้, การจัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่องค์กรของท่านสามารถดำเนินการได้ ในการจัดกิจกรรมนี้จะมีการส่งรายงานภาพรวมกิจกรรมของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดรางวัลให้แก่องค์กรภาครีที่มียอด Hashtag สูงสุดด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านได้ที่: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tXRRcgZ4SQ3nhVKvfSoMUliAq8x3pTBb
วิดีโอแนะนำกิจกรรม: https://www.canva.com/design/DAFZlMS2dhk/zciG_Poo79B3dJNevwZmUg/view?utm_content=DAFZlMS2dhk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view

ตอบรับเป็นองค์กรภาคีได้ง่ายๆ โดย
1. ตอบรับโดยกรอกข้อมูลผ่าน: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Vk5ql9W-l571havfD_SEUeS_RkGg18k0FfO4Q6xk933bkQ/viewform?usp=sharing ภายใน 10 มีนาคม 2566
2. ส่งผู้ประสานงานองค์กรเข้าร่วมกลุ่มไลน์ประสานงาน WOHD 2023: https://line.me/ti/g/ZMPy8mBvmZ