0-2218-8668 โทรสาร 0-2218-8668
34 สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทย์ศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330