Endo Star: Endodontic case competition 2565

Endo Star: Endodontic case competition 2565

เงื่อนไขผู้สมัคร

- นักศึกษาหลังปริญญา หรือ ทันตแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับ หลังปริญญาไม่เกิน 3 ปี

- เป็นสมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ดาวน์โหลด12

เงื่อนไขของเคสสำหรับแข่งขัน

- เคสที่เกี่ยวข้องกับงานเอ็น โดดอนติกส์ ที่มีความยากหรือมีความชับซ้อนระดับปานกลางถึงมาก ที่มีการติดตามผลการรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ข้อมูลของการรักษาครบถ้วน ประกอบด้วย

 * ข้อมูลการตรวจและการรักษาของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มการรักษาจน เสร็จสิ้นการรักษา

 * ภาพรังสีคณภาพดี อย่างน้อย 4 ภาพ ประกอบด้วย ภาพรังสี ก่อนการรักษา ภาพรังสีขั้นตอนวัดความยาวฟัน หรือ ภาพรังสี ลองกัตตาเพอร์ชาแท่งเอก ภาพรังสีหลังอุดคลองรากฟัน และ ภาพรังสีหลังการรักษาอย่างน้อย 1 ปีหรือมากกว่า

- ไม่จำกัดยี่ห้อและชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา ทั้งนี้ให้ระบุยี่ห้อ และชนิดอุปกรณ์ให้ชัดเจน

ขั้นตอนการสมัครและการเตรียมตัว

- ผู้สมัคร 1 คน ส่งได้ 1 เคส โดยสมัครพร้อมยื่นเอกสารผ่านทาง 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- ผู้สมัครเขียน Case report ตาม guideline ของวารสารสมาคม เพื่อส่ง เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้น โดยกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ์ ที่ทางสมาคมกำหนด และแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบในภายหลัง(กรรมการ 4 คนเป็น blind assessment ส่งเอกสารให้ประเมิน) (มีค่าอ่านเคสเหมาจ่าย 2000 บาท)

- หากได้รับการคัดเลือก ผู้แช่งขันจะต้องมานำเสนอในงานวิชาการของสมาคม โดยมีกรรมการภายนอกเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ครอบคลุมประเด็นการการนำเสนอและการตอบคำถาม ตามเกณฑ์ที่ทางสมาคมกำหนด (case report ต้องตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโดยไม่มีค่าตอบแทน)

- เวลาที่ใช้ในการนำเสนอ 15 นาที และ ซักถาม 5 นาที (มีนาฬิกานับเวลาถอยหลัง)

- การนำเสนอ เป็นการนำเสนอในรูปแบบอิสระ ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

Case information

ㆍCase information

ㆍProcedure category

ㆍChief complaint

ㆍMedical and Dental history

ㆍClinical evaluation

ㆍDiagnosis

ㆍ Treatment plan and alternatives

ㆍ Definitive treatment and Restoration

ㆍ Prognosis

Clinical procedures  ลงรายละเอียดการให้การรักษาเน้นจุดเด่น

ที่ความยากของเคสดังกล่าว การเลือกวิธีการรักษา การเลือก อุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคและการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมีการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการประกอบ ทั้งนี้ เนื้อหาประเด็นพื้นฐานควรมีให้ครบถ้วน ได้แก่

-  เทคนิคการฉีดยาชา ชนิดและปริมาณของยาชา

- ชนิดของน้ำยาล้างคลองรากฟัน

- เทคนิคในการเตรียมคลองรากฟัน พร้อมชนิดของ อุปกรณ์ที่เลือกใช้

- ชนิดของ intracanal medicament (ถ้ามี)

- ชนิดของวัสดุอุดคลองรากฟันและเทคนิคการอุด พร้อม ภาพรังสีประกอบ 

- Post-operative evaluation พร้อมภาพรังสีประกอบ

Case a lysis  วิเคราะห์เคสแบบอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ โดยสามารถวิเคราะห์รวมไปในขั้นตอนการรักษาหรือแยกหัวข้อต่างหากได้ตามความเหมาะสม

การตัดสินรางวัล

- สมาคมจะประกาศผลรางวัลภายในวันที่นำเสนอ โดยมีรางวัล 4 รางวัลได้แก่ ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล popular vote

- ฟรีค่าลงทะเบียน

รางวัล Endo Star
ชนะเลิศ 
รางวัลจาก Dentsply 
1. เครื่องขยายคลองรากฟันรุ่น X Smart plus มูลค่า 77,040 บาท
2. เครื่องตัดฉีด Gutta Smart มูลค่า 69,650 บาท
3. เครื่องวัดความยาวราก Propex pixi รวมมูลค่า 19,795 บาท
 
มูลค่ารางวัลรวม 166,385 บาท
 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
รางวัลจากบริษัท Eighteeth 
 
1. E-connect S motor 54900 บาท
2. Ultra X Ultrasonic 18900 บาท  รวมมูลค่า 73,800 บาท
 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
รางวัลจากบริษัท SDS Kerr
 
1.Element free มูลค่า 57,780 บาท
2.Traverse 6 กล่อง มูลค่า 8988 บาท
รวมมูลค่า 66,768 บาท
 
รางวัล popular vote 
จะได้รับ
1. Bioroot มูลค่า 7200 บาท จาก บริษัท Septodont 
2.  Gift set Rotary file มูลค่า 5500 บาท จากบริษัท Dentsply