เอ็นโดสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2557

เอ็นโดสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2557

  • การทำางานรักษารากฟันโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนแฝดที่มี ความซับซ้อนทางกายวิภาค
  • รายงานผู้ป่วย : การผ่าตัดปลายรากฟันร่วมกับการอุดปลายราก ด้วยคอมโพสิตเรซินชนิดไหลแผ่ในฟันตัดบนซี่ที่หนึ่ง

Download